Klubbhus – vedtak i Formannskapet

Da var sak om klubbhus vedtatt av Formannskapet og komme inn I handlingsplanen, se under. Så da er det bare å sette I gang med videre planlegging! Honnør til Gunnar for å ha fått gehør for saken politisk.

Formannskapets enstemmige vedtak:

1. Etablering av nytt tilbygg med klubbhusfunksjon for IL Skjalg innenfor eksisterende tribuneanlegg på Stavanger stadion godkjennes slik det kommer frem i saken.

2. Tilbygget innarbeides ved rullering av handlingsprogrammet for perioden 2017-2020 i Fagplan idrett 2014-2029.

3. Stavanger kommune forskutterer spillemidler til prosjektet til IL Skjalg i form av utlån. Finansiering av utlån innarbeides i handlings- og økonomiplan for 2017-2020.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forskuttering av spillemidler, festeavtale og sameieavtale med IL Skjalg.

Link till mer informasjon:  Link