INNKALLING TIL FORTSETTENDE ÅRSMØTE I IDRETTSLAGET SKJALG

Med henvisning til vedtak på ordinært årsmøte 9. mars 2022 kalles det inn til fortsettende årsmøte i Idrettslaget Skjalg.

Dato: torsdag 7 april kl. 19:00
Sted: klubbhuset

Agenda
Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Sak 3.    Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 4. Valg: presenteres på årsmøtet

  • Leder og nestleder
  • Øvrige styremedlemmer
  • Valgkomite
  • Representanter til ting og møter i øvrige organisasjonsledd

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

IL Skjalg mangler folk til styret. Vi må ha kandidater til styreleder og stevneansvarlig.  Det har foreløpig ikke lykkes å finne disse kandidatene.
Reglene i Norges idrettsforbund er klare på dette området;  Uten valgt styreleder er det ikke grunnlag for, og lov til drive en frivillig organisasjon i Norge. Klubben risikerer dermed å måtte legges ned.

Det å være medlem av et idrettslag betyr å bidra på dugnad. Det å ta på seg styreverv er også dugnad. Alle har det travelt, men kanskje er det din tur til å bidra nå slik at barn og unge (utøvere) fortsatt har en klubb å tilhøre. En trenger ikke kompetanse innen økonomi og administrasjon for å kunne bidra i styret. Det vil bli gitt opplæring og kurs, og vi tilrettelegger for arbeidsoppgaver en behersker. Skjalg er avhengig av frivillige, og det er helt avgjørende for å drive klubben.

Kandidater til rollene bes sende til leder for valgkomiteen Dag Gundersen e-mail: dag.gundersen@skanem.com
Frist for innspill på kandidater innen 25 mars.

Arbeidsoppgaver til styreleder og stevneleder nedenfor.
Er det noen spørsmål til arbeidsoppgavene kan dere ta kontakt med Dag Gundersen eller Daglig leder Marie Kloster.

Styreleder
Kalle inn til og lede styremøter. Skrive referat av styremøter Ledelse og overordnet oppfølging av klubbens drift iht. årsmøtets vedtak, lover, regler og sentralgitte retningslinjer Samordning, koordinering og motivasjon av klubbens tillitsvalgte, trenere og medlemmer Representere klubben utad.
Oppfølging og samarbeid med krets og forbund.
Styreleder er medlem av markedsutvalget
Arbeidsgiver og personalansvar i forhold til ansatte
Koordinering og oppfølging av utvalg/oppgaver som ikke faller inn under andre styremedlemmer
Styreleder jobber samen med Daglig leder på de fleste punktene ovenfor.

Stevneansvarlig
Ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av banestevner
Hjelpe til på Skjalg-stafetten og Run for Fun ved behov Siddisløpet, Mosvannsløpet, Tinestafetten og eventuelt andre stevner/mesterskap vil ha egne prosjektorganisasjoner/ansvarlige.
Utarbeidelse av stevne/øvelsesprogram i samarbeid med sportslige ledere. Legge inn planlagte stevner med øvelsesutvalg i Sportsadmin. Utarbeide stevnerapporter og innrapportere disse. Ansvar for rekruttering og vedlikehold av kompetanse for dommere, tidtakere og sekretariatsfunksjoner. Lede arbeidet i stevneutvalget. Koordinering og oppfølging mht. sekretariats- og tidtakersystem mot leverandør og mot Stavanger Kommune.
Stevneansvarlig har ett veldig godt stevneutvalg, mange av oppgavene kan delegeres til utvalget.

Mvh
Styret i IL Skjalg