Sportsplan for barn og ungdom

Sportsplan for barn og ungdom i IL Skjalg
v1.0

IL Skjalgs virksomhets ide

IL Skjalg skal tilby Friidrettsaktivitet for aktive i alle aldre og ambisjonsnivå.

Vi legger til rette for så vel bredde som toppidretts prestasjoner, og jobber for at den enkelte skal utvikle seg på best mulig måte idrettslig og menneskelig.

Denne Sportsplanen bygger på IL Skjalg sin Virksomhetsplan

Våre verdier

I  – Inviterer og inkluderer

L  – Lagånd og lyst

S  – Samarbeid og samhold

K  – Kompetanse

J  – Jubel

A  – Ambisjoner

L  – Leder an

G  – Gjennomfører

 

Med Invitere og inkludere mener vi

 • Alle er velkomne i Skjalg
 • Alle skal bli tatt godt imot, sett og ivaretatt ut fra sine forutsetninger

Med lagånd og lyst mener vi

 • Fellesskap gir de beste muligheter for å utvikle enkelt personer og gode prestasjoner
 • Vi skal skape et lag hvor alle har lyst på å bidra og oppnå gode resultater

Med samarbeid mener vi

 • Vi får de beste resultatene når trenere, tillitsvalgte, frivillige og utøverne samarbeider
 • Vi skal være tydelige på at vi stiller krav til hverandre og vi skal snakke åpent om dette

Med kompetanse mener vi

 • Vi skal ha kompetente trenere som kan se talent og forstå både muligheter og begrensninger
 • Tillitsvalgte og frivillige skal være best på sine roller og oppgaver

Med jubel mener vi

 • Vi skal glede oss over gode prestasjoner og gi anerkjennelse
 • Vi skal legge like stor vekt på deltakelsen som resultatet

Med ambisjoner mener vi

 • Våre utøvere skal oppnå gode resultater – noen skal være i toppen nasjonalt
 • Vi skal ha attraktive stevner som tiltrekker seg utøvere både lokalt  og nasjonalt

Med å lede an mener vi

  • Vi har trenere, ansatte, tillitsvalgte og frivillige som går foran
  • Vi har “null-toleranse” for doping, trakassering eller annen uetisk adferd

Med å gjennomføre mener vi

 • Vi gjør som vi sier!

Mål

Idrettsglede for barn og ungdom

 • IL Skjalg skal være den foretrukne friidrettsklubben i Stavanger for barn og unge.
 • Gi et godt sportslig tilbud til alle alderstrinn og nivå
 • Hevde seg i kretsen i forhold bredde og resultater, som enkelt utøver og i stafetter.
 • Motivere til å fortsette i en av 15+ gruppene.
 • Rekruttere utøvere med nasjonalt potensiale fra ungdomsgruppen til 15+ avdelingene hvert år.

Delmål

Bidra til et bredt og godt friidrettsmiljø i Rogaland.

 • God deltakelse på lokale stevner, regionale samlinger og nasjonale stevner som angitt i aktivitetsplanen for aldersgruppen.
 • Gi en mer helhetlig Skjalg opplevelse hvor behov for trening og sosialisering går hånd i hånd i godt samarbeid mellom foreldre kontakter og trenere.

Suksess kriterier

Vi er på vei til å lykkes hvis:

 • Vi stiller stafettlag i alle årsklasser og oppnår pall plasseringer for de eldste.
 • Utøverne gis utfordringer på sitt ferdighets og ambisjonsnivå.
 • Utviklingen mot å bli en bedre utøver som senior er overordnet resultat
 • Alle sitter igjen med en god følelse etter trening, stevner og samlinger
 • Medlemmene blir i klubben. Frem til ungdomstiden og også etter denne, enten som aktive, dommere eller i andre funksjoner.

Aktivitets plan

Planen er laget slik at det er en stigning i krav og utvikling fra årsklasse til årsklasse. Sportsplanen omhandler jenter og gutter fra 6-14 år. Aktivitetsnivået i klassene under 12 år må ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårsidrett for barn under 12 år.

Våre aktiviteter styres av Friidrettens håndbok for barn og ungdom og vi følger Utviklingsplanen fra Friidrettsforbundet.

Alle bør oppmuntres til allsidighet (ski, håndball, friidrett m.fl.). Barna bør slippe å velge idrett i ung alder.

Stevne og arrangementplan

Barne og ungdoms avdelingen deltar på et sett med stevner, stafetter og samlinger fra lokalt til internasjonalt nivå, og arrangement tilbudet stiger med alderen.

Aktivitets oversikt barn og ungdoms avdelingen IL Skjalg

Hver gruppe publiserer sin plan på www.ilskjalg.no sine gruppe sider.

Hvordan man forholder seg på stevner har vi forklart her: Friidrettsstevne for første gang

VÅRE HOLDNINGER

Til oss selv:

 • Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene og ikke for å bli trent.
 • Tåle både seier og tap.
 • Være ærlig med oss selv.
 • Ta skolegang på alvor.
 • Punktlighet (oppmøte, eget utstyr med mer).
 • Avstå fra røyking/rus og doping.

Overfor andre utøvere:

 • Respekt (språkbruk, rasisme med mer).
 • Gi ros og oppmuntring.
 • Unngå kjeftbruk – godta at andre gjør feil.
 • Samarbeid – lagånd.
 • God sportsånd!

Overfor trener/lagleder:

 • Respekt.
 • Være positiv – lytte – lojal.
 • Samarbeidsvilje

Overfor dommer:

 • Akseptere dommer avgjørelser.

Overfor klubben:

 • Klubbfølelse, vær stolt av klubben din.
 • Si ja når klubben spør om noe – yt noe før du forlanger!
 • God dugnadsånd.
 • Hjelp å rydde inn og ut før/etter trening.
 • Ta vare på utstyr og anlegg

Treningen

Treningen skal være preget av trivsel og glede, og bestå i høy grad av lek i de yngre årsklasser og være tilpasset forskjellige ferdighetsnivå.

Vi baserer våre krav til ferdighetsnivå basert på friidrettsforbundets Utviklingsplan og setter opp treninger etter Olympiatoppens arbeidskrav i de eldre aldersgruppene.

Våre treninger er inspirert av Olympiatoppen sin “Utviklingstrapp for friidrett” fra 13 års alder.

Vi følger Skjalg’s egen utviklingsplan for yngre årsklasser hvor det er satt spesifikke krav: – Under utarbeidelse: (IL Skjalg barn og ungdom)

Organiserte treninger: En utøver er anbefalt av Olympiatoppen og øke treningdsdosen med en time i uka pr. år. Raskere progresjon, medfører økt fare for skade.

 

Alder Treninger pr. uke
1-2 klasse 1 trening
3-4 klasse 1-2 treninger
5-6 klasse 2-3 treninger
7-8 klasse 3-4 treninger

 

Trenere dokumenterer treningsplanen på Skjalg sitt lagringsområde, og oppdaterer koordinering av utstyr og arealer for effektiv og smidig gjennomføring av treningene.

Medlemmer

Utøvere får 2 uker prøvetid.

Info til nye medlemmer.

Innmelding

Treningsgrupper

IL Skjalg er i dag delt inn i grupper etter skolens årsklasser og følger skoleruta  i forhold til når en skifter gruppe.

Gruppene varierer i størrelse, og har ikke alltid korrelasjon med antall trenere, noe som kan føre til lavere kvalitet på selve treningene med mye venting, rastløse barn og unge, og høyt frafall både på trener og utøver siden. For å sikre at slikt ikke skjer kan gruppeinndelingen  endres dersom dette er hensiktsmessig, og avtales mellom sportslig leder barn/ungdom og hovedtrenere for relevante grupper.

Antall utøvere pr. gruppe

 • Det bør alltid være 2 trenere tilstede på trening.
  Det anbefales 1 elstra trener pr. 12 utøvere.

  Dette er ikke en absolutt regel, og i yngre årsklasser trenger en gjerne flere, mens i eldre årsklasser færre. Vurdering må også baseres på nivå variasjoner i gruppa, og trenings opplegget, hvor vanligvis teknisk krever flere enn løp.
 • Ved grupper over 40 på hver trening, bør en vurdere å dele gruppa.
 • Behov for begrensing i inntak besluttes av hovedtrener i samråd med sportslig leder barn og ungdom, og kommuniseres på gruppens hjemmeside, samt hva som evt. må til for å utvide kapasiteten.

Tilpasset trening etter den norske idrettsmodellen

Etter hvert som utøverne blir eldre, er det flere som melder ønsker om økt spesialisering,  og mer tid pr. Utøver i de tekniske øvelsene, samt ønske om mer treningstid hvis en kun deltar på en aktivitet på fritiden.

 • Aldersgruppene opp til 14 år er variasjon viktig og alle bør få trening tilpasset sitt nivå. For permanent opprykk over sin egen aldersgruppe må utøver ha oppnådd minimum 1000 Tyrving poeng for å bli vurdert. Hovedtrenerne for involverte grupper, samt Sportslig leder barn/ungdom tar beslutningen.
 • Utøvere med tidlig utvikling og/eller behov for økt treningsmengde, kan hospitere på aldersgruppen over, på dager hvor det ikke tilbys trening for sitt eget alderstrinn.
  Hovedtrener fra involverte grupper blir enige. Og det anbefales en prøve periode, etterfulgt av evaluering og tilbakemelding.
 • Utøvere i 13-14 års gruppa som vurderes for 15+ grupper blir i tillegg godkjent av Sportslig utvalg i IL Skjalg representert ved, Sportslig leder 15+ og ¨Sportslig leder barn/ungdomsavdelingen.
 • Utøvere som stiller i 14 år klassen oppfordres til å hospitere på 15+ gruppene det året de fyller 14, men må ha minimum en treningsdag med 13-14 års gruppa for bredde trening i henhold til friidrettsforbundets retningslinjer, sosialisering og heve nivået på klubbens ungdomsavdeling sine treninger.
 • Utøvere som har blitt flyttet opp et nivå har det høyeste nivået som hovedtrener og får sin Skjalg informasjon derfra.
 • Andre unntak gjøres i samråd med Sportslig leder barn /ungdom

Trener utvikling

Trenere oppfordres til å ta trenerkurs, for å videre utvikle seg selv og klubbens treninger.

Treningsplaner legges på IL Skjalg sitt fellesområde for organisasjonell læring og utvikling. Trenerkurs arrangeres vanligvis i sep/okt på Nord Jæren og i Januar i Haugesund.
Klubben bruker også ressurser til å veilede under trening med jevne mellomrom og deltar på Olympiatoppen eller Friidrettsforbundets sine seminarer hvor relevant.
Det skal være årlig erfaringsoverføring mellom trenere på forskjellige alderstrinn.
Trenere avleverer gjennomført treningsopplegg sist år til neste trener for samme årsklasse. Mer info rundt trener rollen for nye potensielle trenere finner man her: Trener barn og ungdom

Foreldrekontakt

Hver gruppe skal ha en foreldrekontakt som bidrar til en positiv Skjalg opplevelse også utenfor friidrettsarenaen.

En foreldrekontakts oppgave er å ta initiativ til sosiale aktiviteter for å lage et godt miljø.

Erfaring viser at jo flere foreldre som engasjerer seg jo bedre blir miljøet i klubben og i foreldregruppen, og utøverne holder på lenger opp i ungdomsåra.

Foreldrekontakt avklarer med relevant trener om koordineringen og Sportslig leder barn/ungdom rundt evt. finansiering.

Aktivitetsoversikt

Kommunikasjon

 • Viktig informasjon til medlemmene går alltid ut på e-post registrert i medlemsregisteret eller Spond.
 • www.ilskjalg.no brukes til viktig generell klubbinfo, trenings informasjon, publisering av viktige begivenheter og aktivitetskalender.
 • Facebook brukes aktivt i dialog med foreldre, samt utøvere over 13 år. Gruppene starter med “Skjalg xxxx”
 • Påmelding til stevner og større begivenheter skjer via Minidrett.no
 • Påmelding til stafetter og andre arrangement skjer via regneark på GoogleDisk basert på e-mail sendt fra trenere eller foreldrekontakter.
 • Det inviteres til Treninger via Spond, og alle må bekrefte deltakelse for hver trening.